Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00003 / 2019 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00129 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Μπέος Αχιλλέας Δήμαρχος Βόλου
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00107 Έτος: 2019 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη: - το αριθ. οικ. 3955/21-1-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30), με το οποίο ζητείται να υποβληθεί ο προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019, - την υπ’ αριθμ. 12048/08-02-2019 εισήγηση του Δημάρχου, αναφορικά με τον προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, - τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, - τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και της παρ.4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 2 της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, - την υπ’ αριθμ. 11826/07-02-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...