Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00003 / 2019 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000092019 06/05/2019 Επιλογή
000102019 06/05/2019 Επιλογή
000082019 22/04/2019 Επιλογή
000072019 15/04/2019 Επιλογή
000062019 26/03/2019 Επιλογή
000052019 13/03/2019 Επιλογή
000042019 25/02/2019 Επιλογή
000032019 11/02/2019 Επιλογή
000022019 30/01/2019 Επιλογή
000012019 23/01/2019 Επιλογή
000342018 27/12/2018 Επιλογή
000332018 19/12/2018 Επιλογή
000322018 14/12/2018 Επιλογή
000312018 03/12/2018 Επιλογή
000282018 13/11/2018 Επιλογή
000292018 13/11/2018 Επιλογή
000302018 13/11/2018 Επιλογή
000272018 31/10/2018 Επιλογή
000262018 24/10/2018 Επιλογή
000252018 17/10/2018 Επιλογή
000232018 10/10/2018 Επιλογή
000242018 03/10/2018 Επιλογή
000222018 25/09/2018 Επιλογή
000212018 17/09/2018 Επιλογή
000202018 27/08/2018 Επιλογή
1 2 3 4 5 6 >> >|
Σελίδα 1 από 18


A/A: 00127 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Μπέος Αχιλλέας Δήμαρχος Βόλου
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00105 Έτος: 2019 ΑΔΑ: Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Έχοντας υπόψη: - το αριθ. οικ. 3955/21-1-2019 (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζήτησε από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να αποστείλουν τα αιτήματά τους σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών, ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019, - την υπ’ αριθμ. 11864/08-02-2019 εισήγηση του Δημάρχου, αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, - τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, - τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 107 του Ν.4483/17, καθώς και - την υπ’ αριθμ. 11603/07-02-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...